Czech English
Pro plnění pracovní třídy se budou počítat každý rok pouze vybrané akce. Nejprve si stáhněte kartu jedince pro plnění prac. třídy a poté kontaktujte odpovědnou osobu pro daný druh akce, ale nejpozději 30 dnů předem.
 
Karty jedince KE STAŽENÍ ZDE!
 
A. Pulling (tah břemene)
sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny

Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase. Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

B. Dogtrekking

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.
U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

C. Saňový sport

Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořáda-ných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení.

D. Závody na suchu
Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v prů-běhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti.

 

Po splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny společně žádost o zařazení psa do pracovní třídy, kartu jedince, kopii PP, kopie ověřených výsledkových listin a kopii ústřižku složenky nebo výpisu z účtu na částku 100,-Kč na adresu jednatele příslušného klubu, jehož je členem (KSP, AMKČR, SK), který bude ve vztahu ke svým členům garantem pro zařazení do pracovní třídy. Tento klub bude zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách jednotlivých psů (fen). Na nejbližší výborové schůzi příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) bude žádost doporučena ke schválení. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU vystaven tzv. mezinárodní certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní. Tento certifikát bude opravňovat psa/fenu k účasti ve třídě pracovní na všech typech výstav konaných pod záštitou FCI, tedy i na nezinárodních, evropských a světových.
Každý pes/fena plemene AM, SH, SA a GP, který/á splní podmínky pro zařazení do pracovní třídy obdrží od příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) doklad o složení předepsané zkoušky a osvědčení o specializaci. Specializací se rozumí:

Pulling dog (PD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně pulling
Trekking dog (TD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně dogtrekking
Sled dog (SD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně saňový sport
Cart dog (CD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně závody na suchu


Specializace bude psovi/feně zapsána do Plemenné knihy. Jeho potomci pak budou mít v PP zápis o specializaci rodiče.

Klub, jehož je majitel psa/feny členem, provede zápis o vykonání zkoušky do PP v rubrice Ostatní záznamy.
Pes/fena, kteří získají minimálně dvě různá osvědčení o specializaci, získají od klubu, jehož jsou členy, titul Klubový šampion práce.

 

Při udělení KŠP musí být členství nepřetržité a musí trvat i v roce, kdy je titul Klubový šampion práce psu (feně) udělen a vyhlášen na Klubové výstavě.


Ing. Radovan Lysák
jednatel
Klub severských psů

POZOR!!!!
Přihlásit psa, který bude plnit podmínky, je možné nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před závodem, a to u odpovědné osoby uvedené v kontaktech u AKCÍ pro daný rok. Majitel psa je povinen prokázat identitu psa před závodem originálním PP, a to opět pověřené osobě. Původ psa musí být nezpochybnitelný, MUSÍ mít čitelné tetování nebo čip!!!
Započítávat se budou VŽDY jen výsledky z uvedených závodů, které budou psem zcela dokončeny (start–cíl), na předepsaném formuláři a řádně potvrzené pořadatelem závodu a určenou odpovědnou osobou.

Tvorba stranek pro chovatele